Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

การจัดโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติดตำบลขามป้อม ประจำปี 2566

ร.ต.อ. บุญส่ง เลือกนารี พร้อมคณะได้ร่วมการจัดโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติดตำบลขามป้อม ประจำปี 2566   ณ  สนามกีฬาโรงเรียนบ้านขามป้อม  ตำบลขามป้อม  อำเภอสำโรง  จังหวัดอุบลราชธานี

[ 13-02-2566 ] Hits:3448

โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566

ร.ต.อ.  บุญส่ง  เลือกนารี  พร้อมคณะ  ได้ร่วมการจัดโครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ประจำปี  2566  ณ  องค์การบริหารตำบลขามป้อม  อำเภอสำโรง  จังหวัดอุบลราชธานี

[ 03-02-2566 ] Hits:34

การจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

ร.ต.อ.  บุญส่ง  เลือกนารี  พร้อมคณะ  ได้ร่วมการจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี  2566  ณ  หอประชุมองค์การบริหารตำบลขามป้อม  อำเภอสำโรง  จังหวัดอุบลราชธานี

[ 15-01-2566 ] Hits:26

การประชุมประจำเดือนพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม ประจำเดือน มกราคม 2566

เมื่อวันที่  5  มกราคม  2566   ร.ต.อ.บุญส่ง เลือกนารี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากรของ  อบต.ขามป้อม  ประจำปี  พ.ศ.2566  ประเด็น  1.การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  2.  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  3.  การนำนโยบาย NO GIFT  POLICY  ไปสู่การปฏิบัติ  4.  การปรับปรุง  ทบทวนโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  5.  กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และการทุจริตประพฤติมิชอบ  6.  กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนาและส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ในการนี้  ร.ต.อ.บุญส่ง เลือกนารี...

[ 06-01-2566 ] Hits:982

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
 3. ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

สถานที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม

สถานที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม  อำเภอสำโรง  จังหวัดอุบลราชธานี

[ 05-01-2565 ] Hits:120

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

[ 10-01-2565 ] Hits:127

Error: No articles to display

 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ