ข่าวกิจกรรม

อบต.ขามป้อมลงพื้นที่Re-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ณ บ้านขามป้อม ม.2

องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม  อำเภอสำโรง  จังหวัดอุบลราชธานี  จัดตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่  ประจำปี  2567

องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม  อำเภอสำโรง  จังหวัดอุบลราชธานี  จัดกิจกรรมโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในข่วงเทศกาลปีใหม่  ประจำปี ๒๕๖๗

กิจกรรมรณรงค์งดการเผาตอซังข้าว และฟางข้าวหลังฤดูเก็บเกี่ยว  ซึ่งทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน

โครงการตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว เปิดขายทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป ณ อบต.ขามป้อม อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

องค์การบริหารตำบลขามป้อม  อำเภอสำโรง  จังหวัดอุบลราชธานี  ได้จัดช่องทางการตอบแบบขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม  อำเภอสำโรง  จังหวัดอุบลราชธานี  จัดทำกิจกรรมตักบาตรถนนสายวัฒนธรรม เพื่อนำข้าวสาร อาหารแห้งไปมอบแด่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ยากไร้ในเขตพื้นที่ตำบลขามป้อม

องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม ดำเนินการกิจกรรมวันปลูกต้นไม้ประจำปี 2565 พื้นที่องค์การบริหารตำบลขามป้อม  อำเภอสำโรง  จังหวัดอุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม ดำเนินการโครงการรณรงค์ควบคุม ป้องกัน แก้ไขโรคไข้เลือดออก 2565 พื้นที่องค์การบริหารตำบลขามป้อม  อำเภอสำโรง  จังหวัดอุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม ดำเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  ประจำปี  2565ภายในพื้นที่องค์การบริหารตำบลขามป้อม  อำเภอสำโรง  จังหวัดอุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  ประจำปี  2565  ภายในพื้นที่องค์การบริหารตำบลขามป้อม  อำเภอสำโรง  จังหวัดอุบลราชธานี

ร.ต.อ.  บุญส่ง  เลือกนารี  พร้อมคณะ  ได้ร่วมการจัดโครงการโครงการฝึกอาชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ  ประจำปี  2565  ณ  องค์การบริหารตำบลขามป้อม  อำเภอสำโรง  จังหวัดอุบลราชธานี

ร.ต.อ.  บุญส่ง  เลือกนารี  พร้อมคณะ  ได้ร่วมการจัดโครงการงดสูบบุหรี่โลก  ประจำปี  2565  ณ  องค์การบริหารตำบลขามป้อม  อำเภอสำโรง  จังหวัดอุบลราชธานี

องค์การบริหารตำบลขามป้อม  อำเภอสำโรง  จังหวัดอุบลราชธานี  ได้จัดช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) อบต.ขามป้อม 

ร.ต.อ. บุญส่ง เลือกนารี พร้อมคณะได้ร่วมการจัดโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติดตำบลขามป้อม ประจำปี 2566   ณ  สนามกีฬาโรงเรียนบ้านขามป้อม 

ตำบลขามป้อม  อำเภอสำโรง  จังหวัดอุบลราชธานี

ร.ต.อ.  บุญส่ง  เลือกนารี  พร้อมคณะ  ได้ร่วมการจัดโครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ประจำปี  2566  ณ  องค์การบริหารตำบลขามป้อม  อำเภอสำโรง  จังหวัดอุบลราชธานี

ร.ต.อ.  บุญส่ง  เลือกนารี  พร้อมคณะ  ได้ร่วมการจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี  2566  ณ  หอประชุมองค์การบริหารตำบลขามป้อม  อำเภอสำโรง  จังหวัดอุบลราชธานี

องคืการบริหารส่วนตำบลขามป้อม  ได้จัดทำโครงการรณรงค์เสริมสร้างความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่  พ.ศ. 2566  ณ  บริเวณที่ทำการตำบลขามป้อม  อำเภอสำโรง  จังหวัดอุบลราชธานี

องคืการบริหารส่วนตำบลขามป้อม  ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและสร้างจิตสำนึกที่ดีในการอยู่ร่วมกัน ประจำปีงบประมาณ 2564  ณ  วัดโนนแคน  ตำบลขามป้อม  อำเภอสำโรง  จังหวัดอุบลราชธานี

องคืการบริหารส่วนตำบลขามป้อม  ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและคนพิการ  ประจำปี  2564  ณ  หอประชุมองค์การบริหารตำบลขามป้อม  อำเภอสำโรง  จังหวัดอุบลราชธานี

เริ่มต้นก่อนหน้า12ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 2

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ